Bodemattest
Stedenbouwkundige uittreksel

Waarom men zich goed dient te documenteren met het oog op de tekoopstelling resp. aankoop van een onroerend goed, gelegen in Vlaanderen.

Wanneer men een onroerend eigendom te koop stelt, doet men er goed aan om vooraf alle belangrijke gegevens met betrekking tot het goed te verzamelen om op die wijze een kandidaat-koper grondig te kunnen informeren.
Dit vermijdt immers dat er nare verrassingen opduiken tussen het ogenblik van het sluiten van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte die vaak leiden tot het heronderhandelen van de overeenkomst, of, in het slechtste geval tot de ontbinding van de verkoop en schadevergoeding.
Een aantal stukken, zoals het stedenbouwkundig uittreksel en het energieprestatiecertificaat dienen zelfs verplicht beschikbaar te zijn voor de kandidaat-koper op het ogenblik dat een eigendom wordt te koop gesteld. De verkoper, makelaar of notaris die zich eraan bezondigt een goed te koop te stellen zonder deze documenten te kunnen voorleggen, riskeert ernstige geldboetes en/of zelfs een gevangenisstraf.
Het ontbreken van sommige wettelijk voorgeschreven informatie op het ogenblik van het sluiten van de verkoopovereenkomst kan zelfs leiden tot nietigverklaring ervan op verzoek van de koper.

Over welke informatie gaat het?

Verplicht :

 • het stedenbouwkundig uittreksel, dit is een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister van de gemeente (indien reeds beschikbaar op de gemeente);
 • de verkavelingsvoorschriften;
 • het energieprestatiecertificaat (EPC) dat aangeeft wat de isolatiewaarde en energiezuinigheid van een woning is;
 • vanaf 1 juni 2012 : een gevalideerd as-built attest waarin door een architect wordt geattesteerd dat de constructies niet of slechts marginaal afwijken van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning of melding;

Wenselijk en volgens sommigen verplicht teneinde nietigverklaring te vermijden:

 • het bodemattest, desgevallend na uitvoering van de vereiste bodemonderzoeken;

Wenselijk (al naargelang het geval) :

 • de kadastrale gegevens (inclusief plan) en eventueel een opmetingsplan;
 • de eigendomstitel of afzonderlijke akten waarin bijzondere voorwaarden of erfdienstbaarheden kunnen opgenomen zijn met betrekking tot het goed;
 • de gegevens die betrekking hebben op de huur- of pachttoestand (overeenkomst, al dan niet geregistreerd?, ingangsdatum, huidige huurprijs, huurwaarborg,…)
 • de statuten van een complex in gedwongen mede-eigendom, waarin de privatieve en gemene delen staan beschreven, en het aantal aandelen in de gemene delen, verbonden aan elk privatief, alsook de regels met betrekking tot het complex, enz…
 • de laatste eindafrekening met betrekking tot het privatief;
 • de notulen van de laatste jaarvergadering van de vereniging van mede-eigenaars zodat men een zicht heeft op de geplande werken in het complex en eventueel hangende geschillen;
 • de inlichtingenbrief of ‘het notarisattest’ van de gemeente, met informatie zoals om. of het eigendom getroffen is door een rooilijn, opgenomen werd in een onteigeningsplan, of er verhaalbelastingen werden opgelegd, of er erfdienstbaarheden van openbaar nut gelden, of er milieuvergunningen werden afgeleverd in het verleden, welke verordeningen werden uitgevaardigd in de gemeente, enz…
 • het keuringsattest met betrekking tot de stookolietank, zowel wanneer deze in bedrijf is, dan wanneer deze buiten werking werd gesteld;
 • het keuringsattest van de elektrische installatie, dat verplicht dient voorgelegd te worden aan de koper bij het verlijden van de notariële verkoopakte voor installaties in wooneenheden die in gebruik genomen werden vóór 1 oktober 1981. Gelet op het feit dat de koper verplicht is eventuele onvolkomenheden te verhelpen en de installatie vervolgens te laten herkeuren binnen de 18 maanden na de aankoop kan dit voor een koper mogelijks aanzienlijke bijkomende kosten teweegbrengen;
 • keuringsattest mbt. de verwarmingsinstallatie en schouw;
 • verplichtingen in het kader van een bosbeheerplan;
 • de eventueel van toepassingen zijnde voorkooprechten;
 • geregeld moet deze lijst worden aangevuld ingevolge nieuwe wetten of decreten…

De tijd dat men een verkoopovereenkomst op een bierkaartje afsloot, ligt ver achter ons.
Gelet op de talrijke verplichtingen die erop gericht zijn een koper grondig te informeren alvorens hij een eigendom aankoopt, doet een verkoper er bijgevolg goed aan zich professioneel te laten bijstaan door een notaris of erkend makelaar.

Het EPC attest

Het EPC, of voluit het energieprestatiecertificaat, is verplicht bij elke overdracht of nieuwe verhuring van een privé eigendom

Elektrische keuring

Het is verplicht een attest van electrische keuring voor te leggen bij verkoop van uw woning.

Onze partners